چای مکلین

تعاونی مصرف کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های وابسته

دفتر مرکزی

تهران

تلفن: -۰۲۱

۰۲۱-

کارخانه

تهران

۰۲۱

نماد اعتماد